Ce spun medicii despre respiratie

For English See Bellow

Respiraţia este un fenomen extrem de important al corpului nostru. Acesta este realizat cu ajutorul mușchilor respiratorii, care sunt de 2 tipuri.

  1. Numeroşii muşchi mici plasaţi între coaste sunt cunoscuţi ca muşchi intercostali sau ‘muşchii pieptului’.
  2. Un mușchi mare, cunoscut sub numele de diafragmă este situat sub plămani şi separă plămanii de abdomen. Acesta este unul dintre cei mai puternici mușchi ai corpului și este considerat a fi capabil de a realiza respirația singur, fără ajutorul mușchilor pieptului.

breathing

Diafragma este suficientă pentru respiraţia normală. Mușchii intercostali se activează în timpul exercițiului sau atunci când există o cerere crescută de oxigen în organism sau în cazul bolilor pulmonare unde funcția pulmonară este compromisă.

Să luăm în considerare un exemplu simplu pentru a înțelege importanța diafragmei in respiraţie. Să presupunem că trebuie să ridicați o găleată plină cu apă și vi se oferă 2 opțiuni: încercaţi să ridicaţi găleata doar cu ajutorul degetelor şi apoi incercaţi cu muşchii braţului. Vă puteți imagina ce este mai ușor. Firește, mușchiul mai mare, cu mai multă putere este mai folositor decât un grup mic de mușchi cu putere mai mică. La fel este şi în cazul respiraţiei. Diafragma, un mușchi mare şi puternic, necesită mai puțină energie și efort pentru a obține acelaşi număr de respiraţii comparativ cu mușchii intercostali mai mici și mai slabi.

Deci, ar trebui să încercăm să:

  1. Utilizăm diafragma ca muşchi primar pentru respirație, ceea ce înseamnă că respirația noastră ar trebui să fie mai degrabă „diafragmatică” decât „pectorală”.
  2. Încercați  să creşteţi puterea diafragmei făcând exerciţii.

Yoghinii sunt oameni de ştiinţă ai corpului și ai minții. Ei cred în conservarea energiei și utilizarea ei pentru a face bine. Respirăm zi și noapte iar mușchii respiratori folosesc energie pentru a realiza această sarcină. Folosind diafragma în loc de muschii pieptului se conservă multă energie. Această energie astfel salvată ne ajută să ne relaxăm și reprezintă un stoc de energie pentru alte sarcini stresante ale corpului și minții. Deci oamenii care respiră preponderal diafragmatic sunt mult mai relaxaţi decât cei care respiră utilizând mai mult muşchii pieptului. Se poate observa că în timpul somnului relaxat și în meditație, respirația devine automat diafragmatică, lentă, profundă și uşoară. Acest lucru sugerează de asemenea că acest model de respirație este potrivit pentru stări relaxate ale corpului și minții.

A fost dovedit ştiinţific faptul că respiraţia diafragmatica îmbunătățește diferiţi parametri legaţi de stres, inclusiv cei care ţin de tensiunea arterială.

Atunci când suntem supărați sau agitați, putem observa că modelul nostru respirator devine unul toracic care crește ritmul de respiraţie. Respiraţia toracica ne face și mai tensionaţi și se creează un cerc vicios.

Cercul poate fi rupt dacă începem respirația diafragmatică în aceste momente de stres.  Dacă vom  exersa respiraţia diafragmatică de mai multe ori în timpul zilei vom descoperi că nu ne vom pierde cu ușurință cumpătul și că vom deveni mai stabili mental. Se observă că în timpul perioadelor de agitație respirația devine superficială, neregulată și cu pauze. Dacă am practica o respirație profundă, lentă și fără pauze am putea obţine o stabilitate minte-minte, care este calmă, fără agitație. Acest fenomen este cunoscut ca „biofeedback”. Yoghinii au creat cateva exerciţii foarte simple pentru a îmbunătăți modelul nostru de respirație. Aceste exercitii simple, dacă se practică în mod regulat, pot aduce o schimbare majoră în viața noastră.

Există un alt aspect important al respirației; respiraţia este un fenomen continuu până la sfârșitul vieții. Aşadar putem spune că ar fi natural şi uşor să ne concentrăm asupra acestui fenomen. Pentru incepătorii  în această practică de meditaţie este un instrument foarte util. Multe sisteme de meditaţie utilizează respirația ca punct principal al concentrării. Conștientizarea respirației aduce imediat o focalizare către interior si ascute mintea. Gândurile încep să se limpezească, fapt din care rezultă o stare de seninătate.  Această stare de spirit este propice pentru meditație. Conștientizarea respirației și exercitiile de respiraţie (pranayama) sunt  prin urmare recomandate ca practică înainte de începerea unei meditații. Exercițiile de respirație reprezintă un catalizator pentru meditație. Dacă vom începe mediţia fără un corp şi o minte stabile nu vom obţine starea de concentrare uşor iar exerciţiile de respiraţie ajută la atingerea acestei stări rapid prin inducerea pratyahara.

What doctors say about breathing

 Breathing is an extremely important phenomenon of our body. It is accomplished with the help of respiratory muscles, which are of 2 types.

  1. Numerous small muscles placed in between the ribs known as intercostal muscles or ‘chest muscles’.
  2. One large muscle known as diaphragm placed below the lungs separating lungs from abdomen. This is one of the strongest muscles of the body and is considered to be able to accomplish respiration alone without the aid of chest muscles.

 breathing - Copy

 For normal respiration, diaphragm alone is sufficient. Intercostal muscles come in to play during exercise or when there is increased demand of oxygen in the body or in the lung diseases where lung function is compromised.

To understand the importance of diaphragm in respiration, consider a simple example. Suppose you have to lift a bucket full of water and you are given 2 options. One you have to lift the bucket with the help of fingers only. And second you have to lift it with power of arm muscles. You can imagine which is easier. Naturally, large muscle with more strength is more helpful than smaller group of muscles with lesser strength. Same is the case with respiration. Diaphragm, a large strong muscle, requires less energy and effort to achieve same amount of respiration than smaller and weaker intercostal muscles.

So, we should try to:

  1. Use diaphragm as the prime/only muscle of respiration, which means that the pattern of our breathing should be ‘diaphragmatic’ rather than ‘chest’.
  2. Try to increase the strength of diaphragm by exercising it.

Yogis are real scientists of body and mind. They believe in conserving energy and use it for good. We are breathing day and night and respiratory muscles use energy to accomplish this task. Using diaphragm instead of chest muscles conserves a lot of energy. This energy thus saved helps us to relax and is a store of energy needed for other stressful tasks of body and mind. So, people who breathe diaphragmatically are more relaxed than those who breathe primarily from chest. We can notice that during relaxed sleep and in meditation, breathing automatically becomes diaphragmatic, slow, deep and smooth. This also suggests that this pattern of breathing is suited for relaxed states of body and mind.

It has been proven scientifically that diaphragmatic breathing improves various stress related parameteres including blood pressure.

When we are angry or agitated, we can notice that our breathing pattern becomes ‘chest breathing’ and the breathing rate increases. Chest breathing makes us even more tense and this is a vicious circle.

This circle can be broken if we start breathing diaphragmatically at these times of stress. And, if we start practicing diaphragmatic breathing more often during the day, we will find that we don`t lose temper easily and become more stable mentally. During periods of agitation, if we notice, we will find that the breath becomes shallow, irregular and with pauses. And if we practice to make our breath deep, slow and without pause, we can achieve stability of mind-mind that is calm, without agitation. This phenomenon is known as ‘biofeedback’. Yogis have devised some very simple breathing exercises to improve our breathing pattern. These simple exercises if practiced regularly, can bring a marked change in our lives.

There is another important aspect of breathing. Breathing is a continuous phenomenon and will continue till the end of life. So, this is a tool which is readily and always available as a focus for concentration. For beginners in this practice of meditation, this is a very useful tool. Many systems of meditation use breath as a focus for concentration. Breath awareness immediately brings the scattered attention inwards and helps make the mind one-pointed. Thoughts start to settle down and serenity ensues. This state of mind is conducive for meditation. Breath awareness and breathing exercises (pranayama) are therefore advised to be practiced before start of meditation. Breathing exercises are like catalysts for meditation. If we start meditating without a stable body and mind, we will not achieve concentration easily and breathing exercises help achieve concentration fast by inducing pratyahara.