Yoga – Scurta Introducere

For English see bellow

Yoga presupune a lucra cu noi pe plan fizic, mental, emoţional, energetic, deoarece fiinţa este un întreg.

Lucrul pe corpul fizic este necesar pentru că celulele înmagazinează informaţia a (tot) ceea ce trăim. Şi oferindu-ne atenţia respiraţiei şi corpului, nu doar sufletului şi minţii, ne ajutăm din două direcţii să ne regăsim natura noastră reală. Căci tot ce avem de trăit în viaţa aceasta este drumul către noi; să îndepărtăm valurile care nu ne permit să vedem cine suntem şi să manifestăm natura noastră reală.

De ce nu reuşim să ne vedem atât de minnunaţi şi de dăruiţi precum suntem? De ce nu vedem totul aşa cum este? Pentru că folosim prea mult simţurile, iar acestea sunt tocite de clişeele de simţire cu care ne-am obişnuit. E bine să ne purificăm simţurile şi să căutăm să percepem realitatea din spatele văzului, auzului etc.

Exerciţiu: Haideţi „să vedem” ce formă, culoare, miros are scaunul pe care stăm.

Dezvoltarea capacităţii de observator este foarte utilă, dar şi mai utilă este starea de CONTEMPLARE, în care observ fără să intervin, constat.

  1. Putem începe cu o aşezare corectă a capului şi a zonei cervicale. Permite astfel circulaţia sângelui, influxurilor nervoase, energiei.
  2. Cu ochii închişi simt tălpile în ghete, pielea, bolta plantară – rădăcinile, gleznele, gambele, tot corpul.
  3. Simt viaţa care curge prin mine, prin sângele meu, prin celulele mele. Ea curge de la sine ca un dar, independent de voinţa mea. E ca o prietenă venită în vizită, menită să o respect, să o preţuiesc şi să îi ofer cele mai bune condiţii. La fel procedez şi cu respiraţia – o observ cum ÎN MINE SE RESPIRĂ.

Eu observ cum viaţa din mine, respiraţia caută să trăiască liberă. Acestea cunosc natura mea relaă şi atunci când mă oblig să fiu altceva decât simt, se simt constrânse, agresate. Îmi simt viaţa din mine şi percep că dorinţa ei cea mai mare de la mine este să fiu în fiecare zi în căutarea adevărului, cu sinceritate.

Respiraţia regatelor ascunse – mă expir la infinit, mă adun pe inspir şi mă recompun NOU aşa cum sunt.

Yoga – Short Introduction

Yoga means working on physical, mental, emotional and energetic levels because the human being is a whole.

Working on a physical level is necessary because the cells store the information of everything we live. By paying attention not just the soul and the mind but also to our body and breathing we work towards finding our true self.
Because everything we have to live in this life is the path to ourselves; to remove the values that are not allowing us to see who we are and to manifest our true selves.

Why can’t we see each other as beautiful and gifted as we are? Why can’t we see everything as it is? Because we use our sense too much and these are overused by the stereotypes we have been accustomed with. It is wise to purify our senses and to aim to perceive the reality behind the hearing, the seeing, etc.

Exercise: Let’s see what shape, color and smell has the chair we’re sitting on?

Developing the observer abilities is a very useful thing, however it is even more useful to develop our CONTEMPLATION state, in which one constantly observes without interfering.
We can begin with the correct posture of the head and the cervical area. This allows the proper circulation of the blood, the nervous influxes and the energy.
With eyes closed one feels the souls of the feet in one’s shoes, the skin, the arch of the foot – the roots, the ankles, the calves, the entire body.

One feels the life flowing through one, through one’s blood, through one’s cells. It simply flows by itself, like a gift, completely independent from my will. It is like a dear friend come to visit, deserving of respect, treasuring and to be offered only the best. The same process is done for the breathing process and one observes how IN ONE BREATHING IS DONE.

One observes how the life within and the breathing are aiming to live freely. They know one’s true nature and when one obliges oneself to be somebody else than one feels, the life and the breathing feel suppressed and attacked. One feels life through one self and perceives that its strongest desire is for one to daily be in an honest search of the truth. The breathing of the hidden kingdoms – one regroups oneself through the process of inhaling and recomposes oneself New just like one is.

Calea Actiunii Intuitive

For English See Bellow

Cu fiecare respiraţie, învăţăm să le facem faţă cu demnitate şi să nu ne lăsăm înfrânţi. Pentru noi există doar CLIPA DE FAŢĂ, MOMENTUL PREZENT. Seminţele pe care le punem ACUM ne construiesc VIITORUL.

Deprindem cum să ne împrietenim cu tensiunile acumulate până la nivelul corpului fizic, să îmbrăţişăm anxietatea, care ne copleşeşte uneori, sau chiar ne zdruncină. Scopul meu principal este să împărtăşesc cunoaşterea dobândită în ultimii 20 de ani, pentru că întotdeauna am crezut în bunătatea oamenilor şi am văzut, am încurajat partea luminoasă din om.

Am străbătut un drum lung, experimentând nenumărate faţete ale întunericului din mine, până am ajuns să-mi descopăr darurile şi să-mi accesez puterea de a le manifesta. De aceea ŞTIU că se poate, am descoperit şi CUM putem să ne extragem din roluri, să lăsăm să cadă măştile şi să ne folosim energia şi resursele pentru A FI ceea ce SUNTEM.

E o bucurie şi o onoare pentru mine să vă dăruiesc din experienţa acumulată în lucrul cu mulţi oameni (individual sau în grup). Fiecare dintre noi contează şi fiecare alegere a noastră face diferenţa între a MĂ LĂSA TRĂIT DE VIAŢA MEA sau A-MI TRĂI EU VIAŢA.

Ce pot face ACUM?

Acesta este primul pas.

Cred că putem trăi într-o lume plină de bunăvoinţă, generozitate, toleranţă, compasiune, înţelegere, în care preocuparea noastră este să fim BUNI unii cu ceilalţi. De ce să ne irosim viaţa în roluri de victime neajutorate, care aşteaptă ca altcineva să schimbe lumea în care trăim? Avem puterea de a acţiona şi de a genera schimbarea în noi şi în jurul nostru.

Cunoaşterea de sine ne permite să ne conectăm la ADEVĂRURILE din noi, şi atunci totul devine simplu. Putem începe să trăim UŞOR şi BINE, aducând BLÂNDEŢEA în viaţa noastră.

Aceasta este Calea Acţiunii Intuitive.

The Path of Intuitive Action

In life there are also harder moments…
With every breath, we learn how to deal with them with dignity and not to allow ourselves to be defeated.
For us there is only NOW, THE PRESENT MOMENT.
The seeds we seed NOW build our FUTURE.
It is up to us to become friends with the tensions accumulated all the way to the physical level, to embrace anxiety, which overwhelms us and at times even shakes us to the core.
My main goal is to share the knowledge I have gathered in the last 20 years, because I have always believed in the kindness of the people, and because I have seen and encouraged the light in people.

I have traveled a long way, experimenting many faces of darkness from myself, until I have reach the point where I could discover my gifts and to access the power to utilize them.

That is how I KNOW that it is possible. I have also discovered HOW we can extract ourselves from roles, how we can drop the masks and use the energy and resources TO BE what we ARE.

It is a joy and an honor for me to be able to give you from my experience gathered from working with many people be it in an individual setting or with a group. Each and every one of us counts and every choice we make makes the difference between ALLOWING MY LIFE TO GUIDE ME and LIVING MY OWN LIFE.

What can one do NOW?
This is the first step.
I believe we can live in a world full of kindness, generosity, tolerance, compassion and understanding, where our main scope is to be GOOD to one and other.
Why waste one’s life by playing the helpless victim role, waiting for somebody else to change one’s life? We have the power to act and to generate change in us as well as around us. Knowing one self allows one to connect to the TRUTHS inside making everything simple. We can start to love EASY and WELL, bringing KINDNESS in our life.

THIS IS THE PATH OF INTUITIVE ACTION.