YOGA PENTRU FIECARE ZI

For English See Bellow

 Disciplina și sadhana merg împreună. Disciplina face sadhana mai profundă. Fără disciplină efortul devine inutil. Patanjali `s Yoga-Sutra începe cu” Atha yoga Anushasanam „. Dacă un practicant de yoga vrea să dezvolte practica de a obține pacea și fericirea în viață și pentru samadhi, atunci el trebuie să urmeze anumite discipline.

TREZEŞTE-TE DEVREME – Perioada dimineţii între 3 AM și 5 AM este numită „Brahma Muhurta”, timpul lui Dumnezeu. În acest interval atmosfera este umplută cu prana si aer curat. În acest timp, zeitățile și yoghinii rătăcesc pentru a ajuta sadhakas. Cei care dorm după răsărit îşi abandonează norocul. Deci, ar trebui să ne folosim voința și să ne trezim devreme pentru a practica sadhana. Faceţi rugăciuni după ce vă treziţi. Amintiți-vă de mantra (Karagre vasate Lakshmi, Kara madhye Saravati, Kara mule tu Govinda, Prabhate Kara darshanam), care vă va umple cu energie puternică spiritual. După recitarea mantrei priviţi-vă palmele înainte de a privi la cineva sau ceva. Apoi verificaţi nările și păstraţi acel picior pe podea pe al cărui parte nara este activă. Se creează un echilibru între corp și cosmos.

BEA APĂ  – Bea patru pahare de apă și simte-te reîmprospătat în timpul rutinei matinale. Aceasta aduce un beneficiu imens.

EXERCIŢII FIZICE  – Aleargă sau fă o plimbare de dimineață şi unele exerciții de încălzire. Fă o pauză după care incepe cu respirația diafragmatică, urmată de întinderi și asane. O scurtă relaxare după asane este considerată obligatorie pentru a simți pe deplin efectele exercițiului.

PRANAYAMA – Practică kapalbhati, bhastrika, ujjai, bhramari pranayama în mod regulat în funcție de starea corpului tău. Nadi-sodhanam este cea mai mare dintre toate pranayama. Fă-o de 2 sau de 3 ori pe zi inainte de fiecare masa. Îţi poate schimba viaţa. Femeile însărcinate, persoanele în vârstă, cei foarte tineri și cei care sunt bolnavi, ar trebui să se consulte cu profesorul lor de yoga înainte de a practica aceste exerciţii.

MEDITEAZĂ – Fă meditație după Nadi-sodhanam. Învață de la un profesor cu experiență. Există multe concepții greșite despre aceasta. Staţi cu capul, gâtul și trunchiul drepte, relaxați-vă, conştientizaţi-vă respiraţia și amintiți-vă în cele din urmă orice nume al lui Dumnezeu sau mantra. Aţi putea de asemenea să vă număraţi respiratiile în tăcere acordând o atenție la inhalaţii si exhilaţii.

RECITĂ MANTRA – Dacă sunteți inițiat cu o mantra,atunci faceţi japa de mantra cu meditație. Gayatri Mantra este o mantra foarte puternica pentru purificarea emoțiilor și  deschide ușa eliberării. Puteți face o Mala Gayatri în fiecare zi. Japa este practica simplă și puternică.

MÂNCAREA – Înainte de a mânca oferă mâncarea lui Dumnezeu. Rostind mantra, purifică alimentele. Puteți face o scurtă meditație. Este esențial să ne calmăm mintea înainte de a mânca. Mănâncă mereu alimente satvic-vegetariene. Mestecă în mod corespunzător. Aminteşte-ţi respirația și mantra în timp ce mănânci. Mănâncă în tăcere, bucură-te de gust. Nu lăsa mâncare în farfurie. Nu mânca mai mult decât e îţi este necesar. După ce ai terminat mancarea oferă recunoștință că Mama Divină te-a hrănit.

STUDIUL INDIVIDUAL – În funcție de religie și credință citeşte cărțile sfinte. Bhagavat Geeta ar putea fi recomandat pentru un practicant de yoga. Aminteşte-ţi câteva siokas importante. Aminteşte-ţi câteva sutra importante ale Yoga Sutra. Uită-te înăuntrul tău şi examinează-te. Încearcă să știi unde te afli, cum îţi trăieşti viața.

2 MINUTE DE MEDITAŢIE – Meditează la fiecare oră sau două. Gradul tău de conştientizare va fi mai profund. Vei fi liniștit tot timpul. În curând meditația va deveni spontană.

CONŞTIENTIZAREA SOMNULUI – Înainte de a merge la culcare, spălaţi-vă picioarele si faţa. Aceasta vă va ajuta sa aveţi un somn adânc. Noaptea este un timp important pentru un yoghin. Devenind conștienți mergeţi la culcare. Nu vă amintiţi furtunile gandurilor voastre. Daţi drumul grijilor. Fiți conștienți de modul în care vine somnul. Dacă veţi fi conștienți de acest moment vă veţi elibera de orice constrângeri. Veţi experimenta cum nu suntem corpul sau mintea ci doar conştiinţă pură.

ATMA-TATVA-AVALOKANAM – Ne identificăm cu corpurile noastre. Swami Rama spune că mama tuturor durerilor este falsa identificare. Întotdeauna amintiți-vă că sunteţi Atman, conștiință. Sunteţi mereu liberi, nu vă simţiţi legaţi de timp, spațiu sau cauzalitate. Învăţaţi această tehnică și vă veţi simţi liberi si fericiţi pentru totdeauna.

CONŞTIENTIZAREA RESPIRAŢIEI – Respiraţia este prietenul nostru apropiat. Aceasta merge in continuu. Swami Rama spune „Respiraţia este puntea de legătură între corp și minte”. Astfel, respirația trebuie să fie echilibrată. Numai prin conștientizarea respiraţiei se pot controla emoţiile fiecăruia dintre noi. Fă-o tot timpul.

YOGA-NIDRA – Yoga este o practică sistematică prin care ne relaxăm fizic, mental si emoţional. În timpul practicii yoga nidra părem să fim adormiţi, dar conştiinţa funcționează la un nivel mai profund. Practicaţi în fiecare zi o dată sau de două ori. Veți fi mai deschişi, receptivi și plini de energie.

ALTRUISMUL – Faceţi activităţi de caritate în fiecare zi. Altruismul purifică inima și emoțiile noastre. Acesta ne face umili și inimoşi. Karma se va echilibra.

TĂCEREA – Tăcerea este absolut necesară pentru viața spirituală. Multă energie este irosită prin bârfe și  vorbe. Respectați tăcerea, evitaţi discuțiile lungi, inutile. Păstraţi-vă energia și utilizaţi-o pentru a vă îmbunătăţi viaţa şi meditaţia. Dacă sunteți ocupaţi incercaţi sa păstraţi tăcerea cel puțin o oră sau două ore în fiecare zi și trei sau patru ore în zilele libere. Mergeţi la ashram sau un loc liniștit pentru un refugiu de tăcere. Aceasta vă va oferi sensuri noi vieţilor voastre.

POSTUL – Swami Veda spune, „cel mai bun post înseamnă să mâncăm moderat”. Nu se recomandă postul total decât dacă cineva este pregătit. Este bine să dedicaţi o zi din săptămână sau din lună fructelor și laptelui. Asta vă ajută să curățaţi și odihniţi stomacul. De asemenea vă va da putere mentală. Veţi străluci ca soarele. Este un bun tapas.

YOGA FOR DAILY LIFE

 Discipline and sadhana go together. Discipline makes the sadhana deeper. Without discipline it  is just a worthless effort. Patanjali`s Yoga-sutra starts with “Atha yoga Anushasanam”. If a practioner of yoga wants to develop his practice to get peace and happiness in life and for samadhi then he has to follow some discipline.

 

WAKE UP EARLY – Early morning(between 3 AM to 5 AM) is called “Brahma muhurta”, the time of God. This time the atmosphere is filled with prana and fresh air. In this time the deities, Gods and yogis are also wandering to help the sadhakas. Those who sleep after the sunrise forsake good fortune. So use your will power and strength to wake up early to do sadhana. Do prayers after you arise. Remember the mantra (Karagre vasate Lakshmi, kara madhye Saravati, kara mule tu Govinda, Prabhate kara darshanam) which will fill you with strong sipirtual energy. After reciting the mantra look at your palms before looking at anyone or anything. Then check your nostrils and keep that foot on the floor on which side your nostril is active. It creates a balance between your body and the cosmos.

DRINK WATER –  Drink four glasses of water and be refreshed completing your morning routine. It has immense benefit.

PHYSICAL EXERCISES – Afterwards go for running or a morning walk or do some warm up exercises. Rest and start with diphragmatic breathing, do joints and glands exercises and asanas. A short relaxation after the asanas is considered compulsory to fully feel the effects of the exercise.

PRANAYAMA – Do kapalbhati, bhastrika, ujjai, bhramari pranayama regularly according to the condition of your body. Nadi-sodhanam is the highest of all pranayama. Do it 2 or 3 times daily before each meal. It can change your whole life. Pregnant women, the elderly, the very young and those who are ill, should consult with their yoga teacher on these exercises before doing them.

MEDITATION – Do  meditation after Nadi-sodhanam. Learn from an experienced teacher. There are many misconceptions about it. Sit with your head, neck and trunk straight, relax, be aware of your breath and finally remember any name of God or mantra or you may count your breath silently paying attention to inhalations and exhalations.

MANTRA RECITATION – If you are initiated with a mantra then do japa of the mantra sitting with meditation. Gayatri Mantra is a very powerful mantra for purifying the emotions and it opens the door of liberation. You may do one mala of Gayatri every day. Japa is the simple and powerful practice.

FOOD – Before you eat offer your food to God. Chanting mantra, purify the food. You can do a short meditation. It is essential to calm our minds before we eat. Always eat satvic-vegetarian food. Chew properly. Remember your breath and mantra while eating. Eat silently, enjoy the taste. Do not leave food in the plate. Do not over eat. After you finish eating also feel gratitude that Divine mother has fed you.

SELF-STUDY – According to your religion and faith read the holy books. Bhagavat Geeta could be recommended for a yoga practitioner. Remember some important siokas. Remember some important sutras of yoga sutras. Go within yourself and study yourself. Try to know where you are, how you are living your life.

2 MINUTES MEDITATION – Do it every on or two hours. Your awareness will be deeper. You will be peaceful all the time. Soon your meditation would be spontaneous.

SLEEP AWARENESS – Before you go to bed wash your feet and face. It will help you have a deep sleep. Night is the great time for a yogi. Becoming aware go to sleep. Do not recall the storms of your thoughts. Let go. Be aware how sleep is coming to you. If you can be aware of that moment you will be free from all bondage. You will experience how we are not the body, or mind but pure consciousness.

ATMA-TATVA-AVALOKANAM – We identify ourselves with our bodies. Swami Rama says the mother of all pain is false identification. Always remember you are atman, consciousness. You are ever free, not bounded with time, space and causation. Learn this technique and be free and happy forever.

BREATH AWARENESS – Breath is our very close friend. It flows 24 hrs. Swami Rama says “breath is the bridge between body and mind”. So breath has to be balanced. Only through breath awareness one can control one`s emotion. Do it all the time.

YOGA-NIDRA – Yoga is a systematic practice by in which we relax physically, mentally and emotionally. During the practice of yoga nidra, one appears to be asleep but the consciousness is functioning at a deeper level of awareness. Practice every day once or twice. You will be more open, receptive and energized.

SELFLESS SERVICE – Do charity work every day. Selfless service purifies our heart and emotions. It makes us humble and warmhearted. The bondage of karma will be reduced.

SILENCE – Silence is absolutely necessary for spiritual life. Much energy is wasted by gossiping and talking. Observe silence, avoid talking long, unnecessary talks. Save your energy and use it to make your life and meditation beautiful. If you are a busy person at least practice one or two hours every day and 3 or 4 hours in holidays. Go to an ashram or quiet place for silence retreat. It will give you a new way to your life.

FASTING – Swami Veda says, “the best fasting is eating moderately”. We do not recommend total fasting unless someone is prepared. First control your tongue. It is good to practice one day in a week or month with fruits and milk. It helps you to cleanse and rest your stomach. It will give you mental strength also. You will shine like the sun. It is great tapas.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s